สีประจำโรงเรียน / วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “โรงเรียนวัดบางคูวัด สืบสานงานตามโครงการพระราชดำริ จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

สีประจำโรงเรียน สีม่วง – สีขาว

Scroll to Top