ข้อมูลบุคลากร 

ที่ชื่อ – นามสกุลตำแหน่ง
1นายไพโรจน์ กันทพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2นางอรวรรณ  ปรีชาชาญรองผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการชำนาญการ
3นายประวิทย์ ภู่สมใจครู ชำนาญการพิเศษ
4นางปิ่นแก้ว ปรีชาธีรศาสตร์ครู ชำนาญการพิเศษ
5นางอนง วิปุลากรครู ชำนาญการ
6นางสาวนฤมล จิตรรัตนพฤกษ์ครู ชำนาญการ
7นางสาวระรินนา เดชอุดมครู ชำนาญการ
8นางสาวมณฑา พิศวงศ์ครู ชำนาญการ
9นางสาวศิวพร ธาราเพ็ชรัตน์ครู ชำนาญการ
10ว่าที่ร้อยตรีหญิง หนึ่งฤทัย ใจวรณ์ครู ชำนาญการ
11นางสาวณภัทร ชมธนานันท์ครู ชำนาญการ
12นางสาวเสาวลักษณ์ กลิ่นบัวขาวครู ชำนาญการ
13นายวัชรพล นิ่มนวลครู คศ.1
14นางสาวจันทร์แพรว โสภาศรีครู คศ.1
15นางสาวศุภรัตน์  จามรมานครูผู้ช่วย
16นางสาวสายรุ้ง  ลับพะใสครูผู้ช่วย
17นางสาวมานิตา  ฟูกทรัพย์ครูผู้ช่วย
18นางสาวอภิญญา ทองอยู่ครูผู้ช่วย
19นางสาววิชชุดา คำภูษาครูผู้ช่วย
20นางสาวสุกัญญา  พูนสอาดครูอัตราจ้าง
21นางสาวกรรณิกา  แสงวิมลครูอัตราจ้าง
22นายขจรเดช  รื่นเริงครูอัตราจ้าง
23นางสาวธัญวรัตน์ เชื้อคำฮดครูอัตราจ้าง
24นางสาวกรกนก ปะละทังครูอัตราจ้าง
25นางสาวภัทราพร จิตต์บุญครูอัตราจ้าง
26นางสาวกัญญนิช ระลาคีธุรการ
27นางสาวสุทิศา โสภณสาพี่เลี้ยง
28นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงบุตรพี่เลี้ยง
Scroll to Top