ข้อมูลผู้บริหาร

ที่ชื่อ – นามสกุลตำแหน่งปีที่ดำรงตำแหน่ง
1พระสมุห์ทองก้อน ปทุมวงศ์ครูใหญ่พ.ศ.2466 – 2477
2นายเล็ก สงวนศิษย์ครูใหญ่พ.ศ.2477 – 2498
3นายปัญญา ปรีชาหาญครูใหญ่พ.ศ.2498 – 2514
4นายประเสริฐ วิจิตรการครูใหญ่พ.ศ.2514 – 2516
5นายมานพ ตะกรุดทองรรก.ครูใหญ่พ.ศ.2516 – 2523
6นางสาวบุญเลิศ สงวนศิษย์รรก.อาจารย์ใหญ่พ.ศ.2523 – 2524
7นายสนั่น จันทราชาอาจารย์ใหญ่พ.ศ.2524 – 2531
8นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจผู้อำนวยการพ.ศ.2531 – 2546
9นายพงษ์เทพ กรอบสนิทผู้อำนวยการพ.ศ.2547 – 2551
10นายจาตุรณต์ เจริญฉวีวรรณผู้อำนวยการพ.ศ.2551 – 2555
11นายอิทธิพล สุนิธิผู้อำนวยการพ.ศ.2555 – 2556
12พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุลผู้อำนวยการพ.ศ.2556 – 2559
13นางสิริณพากุล ทาเชาว์ผู้อำนวยการพ.ศ.2559 – 2561
14นายศุภโชติ ดำรงรักษ์รรก.ผู้อำนวยการพ.ศ.2561 – 2562
15นายไพโรจน์ กันทพงษ์ผู้อำนวยการพ.ศ.2562 – ปัจจุบัน
Scroll to Top