ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อโรงเรียนวัดบางคูวัด (Watbangkuwat School)
  • ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2598-2761
  • E-Mail: watbangkuwat@gmail.com
  • Website: www.bangkuwat.ac.th
  • สีประจำโรงเรียน สีม่วง – สีขาว
  • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “โรงเรียนวัดบางคูวัด สืบสานงานตามโครงการพระราชดำริ จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
  • เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
Scroll to Top